Rectificatie: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw met 22 appartementen, winkelruimte en een ondergrondse parkeergarage aan Hoofdstraat 117, 8162AD Epe (574312)

DeEpegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Rectificatie: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw met 22 appartementen, winkelruimte en een ondergrondse parkeergarage aan Hoofdstraat 117, 8162AD Epe (574312).

Meer informatie over deze bekendmaking:

Deze advertentie is eerder op 6 september 2023 gepubliceerd. De daarin opgenomen links naar het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl werken niet goed, dit is nu aangepast Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 22 appartementen, een winkel en een ondergrondse parkeergarage de percelen Hoofdstraat 117 in Epe, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie U, nummers nrs. 8151, 8460 en 8461. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Centrum Epe”. Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) doorlopen (ingevolge artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3, Wabo). De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. Inzage De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp vvgb van de raad, de ruimtelijke onderbouwing en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 september 2023 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage in de Publiekswinkel in het gemeentehuis van Epe. U kunt een afspraak maken om de stukken in de Publiekswinkel in te zien. Het ontwerp besluit en de ruimtelijke onderbouwing zijn tevens te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, via het invullen van de locatie, de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0232.EPE046Hoofdstr9094-OVO1 of door deze link te gebruiken: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.EPE047Hoofdstr117-OVO1 De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.EPE047Hoofdstr117-OVO1 Reageren? Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de aanvraag en de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen (geen e-mail) dienen gericht te worden aan het college van B&W van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen, via http://www.epe.nl/zienswijze De volgende informatie moet in uw zienswijze staan: • 1. uw naam en adres; • 2. de datum waarop u de brief schrijft; • 3. uw handtekening; • 4. een omschrijving van de ontwerpbesluit waartegen u zienswijzen naar voren brengt met daarbij het zaaknummer 574312; • 5. waarom u zienswijzen naar voren brengt. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Stijf van de afdeling Ruimte - Ontwikkeling (tel. 14 0578). Beroep tegen het genomen besluit kan later slechts worden ingesteld door degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingediend, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEpegids.nl op 28-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Epe
  2. e2713ef622f25fb055d8f53d4927ad94

Gerelateerde berichten