Gemeente Epe - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Sint Catharinaweg te Epe

DeEpegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Epe - Verkeersbesluit aanleg gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Sint Catharinaweg te Epe .

Meer informatie over deze bekendmaking:

gelet op: 1.artikel 15, lid 1 WVW 1994, ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit; 2.artikel 15, lid 2 WVW 1994, voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen van of verwijdering van fysieke voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken, geschiedt krachtens een verkeersbesluit; 3.artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) waarin is verwoord dat het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van een verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op 19 maart 2023 is gemandateerd aan de Teamleider Beheer en Realisatie, afdeling Ruimte; 4.artikel 12 onder a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing/verwijdering van de verkeersborden (E06) en het onderbord met daarop het kenteken weergegeven cf. bijlage 1 behorende bij het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit; 5.artikel 21 BABW dat de motivering van het verkeersbesluit vermeldt welke doelstelling(en) met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. 6.het algemene positieve advies van de politie d.d. 9 november 2020 ten aanzien van verkeersbesluiten ten behoeve van toegewezen gehandicaptenparkeerplaatsen, als bedoeld in artikel 24 van het BABW; 7.De Sint Catharinaweg te Epe gelegen binnen bebouwde kom van Epe en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Epe;   overwegende dat: 1.dat in het belang van de mobiliteit van gehandicapte het noodzakelijk c.q. gewenst wordt geacht bij het volgende pand een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen: Sint Catharinaweg te Epe. 2.De aanvraag voldoet aan de gestelde criteria (beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder, het voertuig staat op naam gekoppeld aan het adres). Er sprake is van een hoge parkeerdruk in de directe omgeving en de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats geen gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid cq. doelmatigheid van de weg; 3.dat de betreffende weg binnen de bebouwde kom van Epe in de gemeente Epe is gelegen en in beheer is bij de gemeente Epe;  BESLUIT 1.tot het realiseren c.q. aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op een van de parkeerplaatsen bij de woning Kuipersweg 34 te Epe (zie tekening); 2. de genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals op de bij dit besluit horende tekening is aangegeven; 3. alle bestaande verkeerstekens die strijdig zijn met het voorgaande te verwijderen; 4. een afschrift van dit besluit ter kennisneming te zenden aan: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn Ambulancezorg Noord- en Oost Gelderland, Postbus 32, 8080 AA ElburgRAV IJsselvecht, Zwarteweg 4, 8181 PD Heerde;Ruimte / team Beheer.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deEpegids.nl op 26-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Epe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deEpegids.nl
Redactie deEpegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Epe
  2. c3b121c5d898a2d5163d2941119e4a04

Gerelateerde berichten